Rovfågelsdöden


Svenska Jägareförbundet har i Viltforum 1/2009 gjort en sammanställning av vad man hittills vet om rovfåglar som dött av blyförgiftning. Rapporterna kommer inte bara från Sverige utan också från en rad länder i Europa, Nordamerika och Asien.

I Sverige har man konstaterat blyförgiftning hos både kungsörn och havsörn. Fåglarna har haft hagel- eller kulfragment i mag-tarmkanalen och man utgår från att fåglarna förgiftats antingen av bytesdjur (sjöfågel eller landlevande vilt) som själva dött av blyförgiftning eller haft blyhagel i kroppen alternativt av slaktavfall som deponerats i skogen och som innehållit blyrester.

Det förbud mot jakt med blyhagel i våtmarker som sedan länge rått i Sverige och andra länder har verksamt bidragit till att minska den risken för rovfåglarna och detta avspeglas i de spybollar som fåglarna stöter upp. Men slaktavfall och skadeskjutna djur (som inte själva dött av blyförgiftning men vars kroppar innehåller blyhagel eller kulfragment) kvarstår som en risk för rovfåglarna.

Blyfragment som följer med spybollar ställer självfallet till mindre skada än sådant som stannar kvar i mag-tarmkanalen och bearbetas där.

Högexpanderande blykulor ger mer fragment i ett påskjutet bytesdjur än den bondade kulammunition som används i stor utsträckning i Sverige. Men även i vårt land förekommer förgiftade havsörnar och kungsörnar där man funnit fragment från kulammunition i fågeln.

Det är relativt få fall av döda rovfåglar som har inrapporterats under en relativt lång tidsperiod och av dessa är det en liten procentsats (8-13) som kan konstateras vara blyförgiftade. Vad övriga fåglar har dött av redovisas inte vilket gör rapporteringen en aning snedbelastad.

Likaså redovisas inte tidsperspektivet på ett bra sätt. Man medger att vidtagna åtgärder i Sverige (blyhagelförbud i våtmarker) och utomlands har haft synlig effekt men redovisar inte detta statistiskt.

Men det enklaste är kanske att på lokalplanet se över behandlingen av slaktavfall och skära bort sådant som finns i närheten av sårkanaler. Ofta bränner man ju visst slaktavfall vid t.ex. en slaktlada och kan då inkludera kontaminerade partier i bränningen.

Plus att internationellt verka för att bondad ammunition används.